Search form

Hebrews 2:1

Wapongte yowa mi lobeenoga

1Ilec ailu yefe lilolu gadabelengtewa, yowa sasawa i ngage-motolu balu gadabeleng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index