Search form

Hebrews 2:17

17Ye bikicte amenonggeng banogale ailu wiyac sasawa ngageme gbafocine nongilengte silicbenang ailu monic mi lilowec. Ye inguc ailu ngic-ngigac nongileng kwele-efec ailu bole-yowa balaibelu Wapongte dongewa ngic-ngigac nongileng depec-baba ngic yengele damong sugucne aiwec domagac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index