Search form

Hebrews 2:18

18Ye yeicne lokwesacka felu doic ngagewec, ilec ye ngic-ngigac lokwesacka fecaigaing, yenge baficebanogale aicaigac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index