Search form

Hebrews 2:2

2Mosesle damengka angelodi ye yowa edoibong, i sanangnehac loicne fawec. Inguc fame Israel ngic-ngigac yenge yowa i hegileibong ailu mi balaibebong, yenge bikicnginengte silicina ameine baibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index