Search form

Hebrews 3

Madecti Moses ewaligac

1Ngic-ngigac Wapongte bingec, ngenge ngic hae-gbafocne, ngenge honocmengte wawacti ngengela inguchac kwesiwec. Ilec ngenge ngage-ngagengineng Yesula lodabiyeng. Yedi hocne salecebaicne nga depec-baba ngic yengele damong sugucne aigac. Aime nongileng yele wac mifickelu gagabeleng.-2Moses ye Wapongte bole-yowa balaibelu Wapongte macka yowaine ngagelu gawec. Aime Wapongti Yesu bole-yowa lacnome yedi Mosesle silic ingucne ailu bole-yowa yogo balaibelu gawec. 3Mac-baba ngicti mac sugucnehac bacaigac. Ailu yeicne wacti mac wacine ewaligac. Silicine ingucnehac ailu Yesudi Moses ewalime nongileng yele wac afeegabeleng. 4Macbenang sasawa i ngicti baicne nga Wapongtibac wiyac sasawa bafuwayackewec. 5Moses ye Wapongte macka kwelec kwekwe gawec. Inguc gawecte ailu yowa lobewa fikenale aiwec, i yegengkewec.-6Moses ye kwelec kwekwe galu Wapongte bole-yowa balaibelu gawec, aime Kristo ye Wapongte Madec galu bole-yowa balaibelu yele mac-damong gagac. Aime nongileng hangoc mikac honocmengte wiyac badabelengte, yogo wiyac feicne inguc ngagelu sanangnehac balu gadabelengtewa Wapongte mac hocne aigabeleng.

Ngage-ngagesing mi wikenoga

7Ilec ailu Tili Asudi yanguc migac,

“Entacka ngenge yakumac yele yowa ngagegaingka, 8kwelengineng mi hefedaing. Ngesa-ngambofocnonggeng yenge molickelu himong kisiwa yowa kwekwe ainelelu kwesacnuibong, yogo ingucnehac hatacmac mi aidabiyeng.- 9Yenge nani hifa 40le kwelina bole balu gaiba, i nganilu na kwesacnulu gaibong. 10Aime ngic-ngigac dameng iwa gaibong, yengele aalic ngagelu yanguc miiba, ‘Yenge kwelenginengti damengsoc yefe lilolu gacaigaing ailu nale yefe fagac, i balaibeningte mi aiyelecaigac.’ 11Ilec na aalic ngagelu mipangkelu yanguc miiba, ‘Yenge nale ngiye-ngagec gagawa nalic mi fedaingte.’ ”- (Miti gee 95:7-11)

12Ngic hae-gbafocne, ngengelacni monicti kwele ngage-ngageina ngage-ngage sowacne ofeme ngage-ngagesing hegilelu Wapong gaga fileine lobe-holecnodaingkale ngenge ngani-motolu gadabiyeng. 13Wapongte hibidi “yakumac” inguc migacte ngenge hadengsoc kwelenginang yeucnagudabiyeng. Bikicti ngengelacni gocne kwesac aiyeleme kwelengineng hefedaingkale ngenge inguc aidabiyeng. 14Nongileng molic-molic momoc galu Kristo sanangnehac ngagesingkelu gaibeng, ngage-ngagesingnonggeng silicine yogo balu gabeng dameng moto-motoine fikeme sanangnehac domadabelengtewa Kristoholec wetackelu domadabelengte. 15Aime hatacmac yowa yanguc miicne fagac,

“Entacka ngenge yakumac yele yowa ngagegaingka, kwelengineng mi hefedaing. Ngesa-ngambofocnonggeng yenge molickelu yowa kwekwe aineleibong, ingucnehac hatacmac mi aidabiyeng.”- (Miti gee 95:7-8)

16Ngagegaing, Mosesdi Aigita himongkacni ngic-ngigac mengocebame hikelu yenge sasawadi Wapongte yowa ngagelu aibaba fungine fungine aigacgu yowaine hegileibong.-17Ailu yenge yowaine kwelu bikic bafuwaibongte, yedi hifa 40le kwelina ngaba aiyeleme himong kisiwa homayackeibong fagaing.-18Ailu ye ngic-ngigac yele yowa hegileibong, yenge sugu ngiye-ngagecte gagawa mi feningte mipangkewec. 19Aime yanguc ngani-motogabeleng, yenge mi ngagesingkeibong, ilec ailu yenge himong miwec, iwa mi fedaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index