Search form

Hebrews 3:1

Madecti Moses ewaligac

1Ngic-ngigac Wapongte bingec, ngenge ngic hae-gbafocne, ngenge honocmengte wawacti ngengela inguchac kwesiwec. Ilec ngenge ngage-ngagengineng Yesula lodabiyeng. Yedi hocne salecebaicne nga depec-baba ngic yengele damong sugucne aigac. Aime nongileng yele wac mifickelu gagabeleng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index