Search form

Hebrews 3:12

12Ngic hae-gbafocne, ngengelacni monicti kwele ngage-ngageina ngage-ngage sowacne ofeme ngage-ngagesing hegilelu Wapong gaga fileine lobe-holecnodaingkale ngenge ngani-motolu gadabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index