Search form

Hebrews 3:13

13Wapongte hibidi “yakumac” inguc migacte ngenge hadengsoc kwelenginang yeucnagudabiyeng. Bikicti ngengelacni gocne kwesac aiyeleme kwelengineng hefedaingkale ngenge inguc aidabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index