Search form

Hebrews 3:14

14Nongileng molic-molic momoc galu Kristo sanangnehac ngagesingkelu gaibeng, ngage-ngagesingnonggeng silicine yogo balu gabeng dameng moto-motoine fikeme sanangnehac domadabelengtewa Kristoholec wetackelu domadabelengte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index