Search form

Hebrews 3:16

16Ngagegaing, Mosesdi Aigita himongkacni ngic-ngigac mengocebame hikelu yenge sasawadi Wapongte yowa ngagelu aibaba fungine fungine aigacgu yowaine hegileibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index