Search form

Hebrews 4:1

Ngiye-ngagec bafuwanoledaicte

1Wapongti ngiye-ngagec gagawa fenangte miwec, yogo fagac. Aime gacgu ngengelacni gocnedi fenogale kpungkedaingkale, ngenge damongngineng balu gadabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index