Search form

Hebrews 4:2

2Esecne Yuda ngic yenge Siduc Madicne ngageibong, nongileng ingucnehac yogo ngageibeng. Aime yenge i ngagelu mi ngagesingkeibongte mi baficebawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index