Search form

Hebrews 4:3

3Aime ngic-ngigac ngagesingkelu gagabeleng, nongilengtibac ngiye-ngagec gaga yogolec aling aigabeleng. Wapongti himong nga honocmeng yeke bacepame motome, wiyac sasawa bamoctoyackelu ngiye-ngagec gaga yogo lowec.

Ye inguc lolu sifu yanguc miwec,

“Ilec na yengele aalic ngagelubac yanguc mipangkeiba, ‘Yenge nale ngiye-ngagec gagawa nalic mi fedaingte.’” (Miti gee 95:11)

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index