Search form

Hebrews 4:6

6Ngic-ngigac gocne yenge ngiye-ngagec gagawa nalic fedaingte. Aime gocne yenge molickelu Siduc Madicne ngageibong, yenge yowa mi balaibeibong, ilec ngiye-ngagec gagawa mi fedaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index