Search form

Hebrews 4:9

9Ilec yanguc ngagegabeleng, Wapongte ngic-ngigac yengele hombangte ngiye-ngagec dameng yogo fagachac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index