Search form

Hebrews 5:1

1Wapongti Israel yengele depec-baba ngic yengele damong sugucne ngickacni bawosaelu mimoctome, yedi ngic-ngigac yengele ailu Wapongte haicka domalu boleine balu kwele-madicte ibu nga bikicte hasocte depec locaigac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index