Search form

Hebrews 5:10

10Inguc aime Wapongti yele yanguc miwec, “Gagi Melikisidek yele silic ingucne depec-baba ngic yengele damong sugucne gaginowagic.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index