Search form

Hebrews 5:11

Kogoc ingucne mi ainoga

11Melikisidek yele yowa bocyac fanolegac, aime ngenge yowa ngageningte kwelengineng fongkecaigac, ilec edocngebalu wedungelenogale ngagebeng kpungkegac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index