Search form

Hebrews 5:12

12Ngenge dameng dalicne biyachac ngage-ngagesingkolec galu wewedu bole biyachac babong madickedec. Aime sifu yanguctiyac monicti ngengela kwesilu Wapongte yowa funginacnihac hatacmac edocngebalu wedungelenogalesoc aigac. Ngenge nosing sanangne nonolesoc mi aigaing, ngenge amucte sugu aingelegac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index