Search form

Hebrews 5:2

2Ailu depec-baba ngic ye yeicne tapiliine mikac gacaigac. Ilec ngic-ngigac ngage-ngage-motocngineng mikac yefe lilocaigaing, yenge nalic madicne aiyeledaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index