Search form

Hebrews 5:4

4Ailu ngic monicti depec-baba ngicte damong sugucnele mac ngiye-ngiye yogo yeicne kweleinele nalic mi badaicte. Wapongti Aron wackelu depec-babale damong sugucne bole-yowa lacnowec, silicine ingucnehac Wapongti depec-babale damong sugucne sasawa wacebalu bole-yowa yelecaigac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index