Search form

Hebrews 6

Nongileng sugulelu sanangkedabeleng

1-2Ngenge molickelu Kristole yowa fungke-fungkeine yanguc wedungeleibeng, kwele-hefaliyec ailu homacte aibaba hegilenoga ailu Wapong ngagesingkenoga, ailu misa-lowacte wewedu fungine fungine, nga moledi ngic feina lolole bole, ailu homackacni gboliyelu fangke-fangke nga dac-sanangka doic moto-motoine mikac ngagenoga. Yowa fungke-fungkeine yogo hatacmac mi minoga. Yowa yogo macte bosing ingucne hatacmac wikebeng haume i mi madickedaicte. Ilec feina gbolicne kpatulelu minoga. 3Ilec Wapongti ngageme nalic aidaictewa inguc aidabelengte.

4I yangucte, ngic-ngigac gocne yenge angoc biyachac yeleicne, aime honocmengte kwele-madicte nosing nganilu Tili Asuholec biyachac aiibong. 5Ailu yenge Wapongte yowa esoickebong angacine aiyemewa lobewa Wapongte tapili fikedaicte, dameng yogo inguchac nganiibong. 6Aime ngic-ngigac i nganilu wawelu lobeedaingtewa, yenge hatacmac kwele-hefaliyec nalic mi bacebadaicte. Ibac yenge Wapongte Madec yegena misulec aicnolu malicpongka hatacmac wecaigaing.-

7Himong monicka macti dameng bocyac kweme bolewa misa fikeme ngic-ngigac yenge iwa nosing duwebong noine fikeyeleme yanguc midaingte, himong yogo Wapongte danggunucka fagac. 8Aime himong monicka muc somangineholec nga tembang-haseng fikedaictewa, himong i boleine mikac aime hole-duwec mi ainoga, aime dameng bangkaleme dacti lobeme miyac aidaicte.-

Ngenge mole-damocngineng badabiyeng

9Alingfocne angacine, ngenge ngic-ngigac ingucnedi wasecne aigaing, wiyac madicne iholec aigaing, yogo hocne ngagesilu gagabeleng. Inguc ngagesilu sifu uung-yowa migabeleng. 10Wapongti yefe dondonna yowa nga aibabangineng wosaedaicte. Ngenge bole bacaigaing ailu yele wacte angacngebacaigac, ye i nalic mi ngigeckedaicte. Ailu ngic-ngigac Wapongte bingec yogo ngengi ngani-bafic aiyelecaigaing ailu taockelu aiyelelu gagainghac, ye yogo ingucneyac nalic mi ngigeckedaicte.-11Aime ngenge ngageboc mikac galu wiyac fikengelenale ngagesingkelu wangec gagaing, ngenge i filesoc filesoc banogale mamang-hidulu bole balu gabong dameng moto-motoine kwesidaicte. Ngenge inguc ganingte ainolegac. 12Ilec ngenge oyong mi aidabiyeng. Ngic-ngigac ngage-ngagesing sanangnehac tatakic mikac balu gacaigaing, yenge mole-damocngineng Wapongti molickelu baningte miwec, i badaingte, ngenge inguc ailu yengele silic ingucnehac balaibedabiyeng.

Noine fikedaicte

13Wapongti Abrahamkolec yowa milu hefewec. Ailu wiyac lobewa lacnonale mipangkewec, ailu yele Sugucne monic mi gawecte ye yeicne wacine wackelu yanguc milu mipangkewec,

14“Foinacbenang, na yambunggudacte, aime fikesawecgone sawedaic.” (Fike-fike 22:16-17) +

15Aime Abraham ye dameng dalicnehac wangec gawec. Ailu kweleinele tapili mi wame galu Wapongti wiyac lacnonale miwec, ilec noine fikeme nganiwec.

16Aime ngic-ngigac yenge yowangineng mibong sanangkenale sugucnengineng wackelu yowangineng mibong sanangkecaigac. Yenge inguc aidaingtewa, yowa mife-miwa aibabangineng i motoyackedaicte. 17Aime Wapongti inguchac yowaine mipangkewec. Ailu Abraham ngambofocine yengela yowaine monic-mi monic-mi mi aiwec, yenge i ngagelu dodofic tapiliine momochac ngage-motoyackeningte inguc miwec. 18Ye inguc milu yowa sanangnehac yaeckang bafuwanolewec. Wapong ye yowaine kwesac nalic mi aidaicte. Aime yowa yaeckang yogo mimipang nga yeicne wacine wackeme inguc fawec.+ Aibabaine ingucne ngagebeng yogodi umacnehac basanangnubame himongte wiyac nalic hegilelu mimipang lobewa banangte miwec, i sanangnehac balu wangec gagabeleng.- 19Aime Wapongti mimipang banangte minolewec, yowa yogodi kwelenonggengte angga ingucne aigac. Mimipang yogodi yele mac gbagbacne iwa felu kpoluctowa falockelu kweline gbagbacnebenang iwa sanangnehac fagac.- 20Aime Yesu ye nongilengte ailu ilec kweline molickenolelu fewec. Ye depec-baba ngic yengele damong sugucne moto-motoine mikac felu Melikisidek gawec, ingucnehac gagidaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index