Search form

Hebrews 6:10

10Wapongti yefe dondonna yowa nga aibabangineng wosaedaicte. Ngenge bole bacaigaing ailu yele wacte angacngebacaigac, ye i nalic mi ngigeckedaicte. Ailu ngic-ngigac Wapongte bingec yogo ngengi ngani-bafic aiyelecaigaing ailu taockelu aiyelelu gagainghac, ye yogo ingucneyac nalic mi ngigeckedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index