Search form

Hebrews 6:12

12Ilec ngenge oyong mi aidabiyeng. Ngic-ngigac ngage-ngagesing sanangnehac tatakic mikac balu gacaigaing, yenge mole-damocngineng Wapongti molickelu baningte miwec, i badaingte, ngenge inguc ailu yengele silic ingucnehac balaibedabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index