Search form

Hebrews 6:13

Noine fikedaicte

13Wapongti Abrahamkolec yowa milu hefewec. Ailu wiyac lobewa lacnonale mipangkewec, ailu yele Sugucne monic mi gawecte ye yeicne wacine wackelu yanguc milu mipangkewec,

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index