Search form

Hebrews 6:4

4I yangucte, ngic-ngigac gocne yenge angoc biyachac yeleicne, aime honocmengte kwele-madicte nosing nganilu Tili Asuholec biyachac aiibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index