Search form

Hebrews 6:5

5Ailu yenge Wapongte yowa esoickebong angacine aiyemewa lobewa Wapongte tapili fikedaicte, dameng yogo inguchac nganiibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index