Search form

Hebrews 6:6

6Aime ngic-ngigac i nganilu wawelu lobeedaingtewa, yenge hatacmac kwele-hefaliyec nalic mi bacebadaicte. Ibac yenge Wapongte Madec yegena misulec aicnolu malicpongka hatacmac wecaigaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index