Search form

Hebrews 6:9

Ngenge mole-damocngineng badabiyeng

9Alingfocne angacine, ngenge ngic-ngigac ingucnedi wasecne aigaing, wiyac madicne iholec aigaing, yogo hocne ngagesilu gagabeleng. Inguc ngagesilu sifu uung-yowa migabeleng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index