Search form

Hebrews 7

Melikisidek yele fungine

1Melikisidek ye Salem taonte ngictau, ailu Wapong feicnetowa yele depec-baba ngic gawec. Aime Abraham ye ngictau gocne yengeholec wenagulu wehomacebaweckacni hefaliyelu kwesime, yedi Abraham yefewa bafuwalu yambungkewec.-2Yambungkeme Abrahamti woc-wiyacine sasawa huduwacni bawec, iwacni 10kacni moniyang heuckelu Melikisidek lacnowec. Aime Melikisidek yele wacinele fungine i yanguc, “Dondonne gagale ngictau.” Ailu hatacmac “Salem taonte ngictau.” Ilec fungine “kwele-mogungte ngictau.” 3Ailu ye nenggac-mamac nga ngesa-ngambofocine yengele wac-alingngineng monic mi kwelengkeicne fagac. Nga ye fike-fike damengngine mikac ailu ye homac damengngine mikachac, ye Wapongte Madecte silic ingucnehac ailu depec-baba ngic damengsoc gaginowagac.

4Aime ngambononggeng Abraham ye yeicne wiyacine huduwacni bawec, i 10 iwacni heuckelu moniyang lacnowec. Ilec ngenge ngani-motodabiyeng, Melikisidek ye ngic feicnetowa. 5Aime Liwai nga ngic hae-gbafocine yenge Abraham ngambofocine. Liwai ngambofocine yenge fikesawec ailu depec-babale bole balu ganingte Mosesle yefe-yowa baibong, Liwai ngambofocine yenge 10kacni moniyang i ngic hae-gba ngambofocngineng yengelacni bakpaduc aidabiyeng, yefe-yowadi inguc migac. Aime ngic-ngigac yogo yenge Abraham ngambofocine, ailu sac-tofafocngineng galu sifu yengelacni 10kacni moniyang balu gaibong.-6Aime Melikisidek ye yengele alingkacni mi fikewec, miyac. Ailu ye sifu Abrahamtacni 10kacni moniyang balu yambungkewec. Abrahamti hocne Wapongte dodofic balu gawec. 7Aime ngic yambung lacnowec, yele wacti yambung bawec, yele wac ewaligac. Monicti yowa yogo kwesac mi midaicte.

8Ailu monic yanguc, depec-baba ngic homacte bagewa gagaing, yenge 10kacni moniyang kpaduckelu balu gaibong. Nga Abrahamtibac 10kacni moniyang i Melikisidek lacnome bawec, yedibac gagachac hocne, inguc yegengkegac. 9-10Aime yowa yanguc nalic midabelengte, Melikisidek ye Abrahamti yefewa wiyac lacnowec, dameng iwa Liwai ye ngamboinele kwelewa biyachac ngiyewec. Liwai ngambofocine yenge 10kacni moniyang babale ngic, aime Abrahamti 10kacni moniyang yogo biyachac balu Melikisidek lacnowec, i Liwai ngambofocine yengungtihac lacnoibong ingucne aigac.

Depec-baba ngic noine

11Aime Israel ngic-ngigac yenge yefe-yowa baibong, iwa yanguc fawec, Liwaile aling yenge depec-babale bole badabiyeng. Aime yenge depec-babale bole babong wiyac sasawa madickedecka, Wapongti depec-baba ngic gbolicne monic hatacmac fikenale monic mi midec. Aime yanguc fikedaic, depec-baba ngic gbolicne Melikisidek gawec, silicine ingucnehac fikedaic, ailu ye Liwai ngamboine Aronte alingkacni fikeibong ingucne miyac. 12Aime depec-babale bole aling gbolicne fikedaictewa yefe-yowa gbolicne inguchac fikedaic, yefe monic mi fagac. 13-14Sugucnenonggeng ye Yudale fikesaweckacni fikewec, i ngagegabeleng. Aime Yudale aling, yengelacni monicti depec-baba ngic ainale, Mosesdi monic mi miwec, miyac. Aime Yudale fikesaweckacni monicti alata mi ngani-damong ailu gawec.-

Melikisidek yele silic

15Aime Sugucnenonggeng ye Yudale fikesaweckacni fikelu gawec, aime Melikisidek ye depec-baba ngic gawec, silicine ingucnehac ye depec-baba ngic aiwec, yogodi hatacmac mime yegengkegac, Liwaile aling yengele depec-babale bole i andoine miyac. 16Depec-baba ngic ye sac aling moniyangte kwelina balaibelu fikedaic, yefe-yowadi yogo migac. Aime Sugucnenonggeng ye gaga miyac-ai miyac-ai mikac yogolec tapiliwa depec-baba ngic aiwec. 17Yele ngagelu yowa yanguc mime yegengkeicne fagac,

“Gagi Melikisidek yele silic ingucne depec-baba ngic moto-motoine mikac gaginowagic.” (Miti gee 110:4)

18Yefe-yowa tapiliine waicne nga babaficine mikac i molickelu kwesiwec, ailu yowa yogodi pasi molickelu bawec, i baickeme moc fawec. 19Yefe-yowadi baba-madic bole bucbuchac madicne monic mi bawec, miyac. Aime Wapongti yanguctiyac yefe madicne monic bafuwanolewec, yogodi molickelu yefe fawec, i ewaligac. Aime nongileng yefe i balaibelu Wapongte emewa hikelu gadabelengte.-

20Wapong ye yowaine basanangkelu Yesudi depec-baba ngic ainale mipangkewec. 21Depec-baba ngic Liwaile alingkacni yengele baba-sanang yowa ingucne monic mi fawec. Ye i Yesula lolu yanguc edowec,

“Sugucne ye yowaine basanangkelu yanguc miwec, ‘Ga depec-baba ngic moto-motoine mikac gaginowagic.’ Ye yowaine inguc mime sanangkewec i nalic mi hegiledaicte.”- (Miti gee 110:4)

22Wapongti Yesule inguc mime sanangkewec, ilec ailu Yesudi dodofic gbolicne ilec nenggac ngiyegac. Inguc ngiyeme dodofic gbolicnedi esecnele tapili ewaligac.-

23Depec-baba ngic Liwaile alingkacni yenge ngic bocyac. Aime homacaigaingti bole yogo balu ganingte homacti depec-babale bole ilec aka aiwec. Ilec ailu monic homame monicti depec-babale bole yogo taockeme taoc balu gaibong, ailu yakumac bacaigaing. 24Aime Yesudibac moto-motoine mikac gaginowagac, ilec depec-babale bole yeholec moto-motoine mikac ailu faginowagac. 25Ye gaga-sanang galu Wapongkolec mingagec ailu baficnubame ganogale ngic-ngigac yela yefe Wapongta hikedabelengte, nongileng sasawa bikickacni bacnubanale nalic mi kpungkedaicte.-

26Aime depec-baba ngic yengele damong sugucne yedi hocne nalic baficnubadaicte. Ye gbagbacne nga bikicine mikac, ailu wonong mikac. Wapongti ye ngic bikic-baba yengele kebangkacni baickeme ye wiyac sawawa fagac, i ewalicebalu wileng gagac. 27Aime depec-babale damong sugucne Liwaile alingkacni yenge hadengsoc yengileng bikicte depec lolubac ngic-ngigac yengele bikicte lobe lolu gaibong. Aime Yesudibac aibaba yogolec bagewa mi gawec, miyac. Yebac depec milu yeicne lonaguwec, ailu ye i dameng moniyang sugu bame motowec.-28Foinac, Mosesle yefe-yowadi ngic tapilingineng waicne bole-yowale wacebame, depec-baba ngic yengele damong sugucne ailu gacaigaing. Aime yowa sanangne fikewec, yogodi Madec bole-yowa micnome ye mac ngiye-ngiyeine balu tapili-wawa mikac nga madicne moto-motoine mikac fafeginowagac iwa gagac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index