Search form

Hebrews 7:1

Melikisidek yele fungine

1Melikisidek ye Salem taonte ngictau, ailu Wapong feicnetowa yele depec-baba ngic gawec. Aime Abraham ye ngictau gocne yengeholec wenagulu wehomacebaweckacni hefaliyelu kwesime, yedi Abraham yefewa bafuwalu yambungkewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index