Search form

Hebrews 7:11

Depec-baba ngic noine

11Aime Israel ngic-ngigac yenge yefe-yowa baibong, iwa yanguc fawec, Liwaile aling yenge depec-babale bole badabiyeng. Aime yenge depec-babale bole babong wiyac sasawa madickedecka, Wapongti depec-baba ngic gbolicne monic hatacmac fikenale monic mi midec. Aime yanguc fikedaic, depec-baba ngic gbolicne Melikisidek gawec, silicine ingucnehac fikedaic, ailu ye Liwai ngamboine Aronte alingkacni fikeibong ingucne miyac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index