Search form

Hebrews 7:2

2Yambungkeme Abrahamti woc-wiyacine sasawa huduwacni bawec, iwacni 10kacni moniyang heuckelu Melikisidek lacnowec. Aime Melikisidek yele wacinele fungine i yanguc, “Dondonne gagale ngictau.” Ailu hatacmac “Salem taonte ngictau.” Ilec fungine “kwele-mogungte ngictau.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index