Search form

Hebrews 7:28

28Foinac, Mosesle yefe-yowadi ngic tapilingineng waicne bole-yowale wacebame, depec-baba ngic yengele damong sugucne ailu gacaigaing. Aime yowa sanangne fikewec, yogodi Madec bole-yowa micnome ye mac ngiye-ngiyeine balu tapili-wawa mikac nga madicne moto-motoine mikac fafeginowagac iwa gagac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index