Search form

Hebrews 7:4

4Aime ngambononggeng Abraham ye yeicne wiyacine huduwacni bawec, i 10 iwacni heuckelu moniyang lacnowec. Ilec ngenge ngani-motodabiyeng, Melikisidek ye ngic feicnetowa.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index