Search form

Hebrews 7:5

5Aime Liwai nga ngic hae-gbafocine yenge Abraham ngambofocine. Liwai ngambofocine yenge fikesawec ailu depec-babale bole balu ganingte Mosesle yefe-yowa baibong, Liwai ngambofocine yenge 10kacni moniyang i ngic hae-gba ngambofocngineng yengelacni bakpaduc aidabiyeng, yefe-yowadi inguc migac. Aime ngic-ngigac yogo yenge Abraham ngambofocine, ailu sac-tofafocngineng galu sifu yengelacni 10kacni moniyang balu gaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index