Search form

Hebrews 7:9-10

9-10Aime yowa yanguc nalic midabelengte, Melikisidek ye Abrahamti yefewa wiyac lacnowec, dameng iwa Liwai ye ngamboinele kwelewa biyachac ngiyewec. Liwai ngambofocine yenge 10kacni moniyang babale ngic, aime Abrahamti 10kacni moniyang yogo biyachac balu Melikisidek lacnowec, i Liwai ngambofocine yengungtihac lacnoibong ingucne aigac.

Depec-baba ngic noine

11Aime Israel ngic-ngigac yenge yefe-yowa baibong, iwa yanguc fawec, Liwaile aling yenge depec-babale bole badabiyeng. Aime yenge depec-babale bole babong wiyac sasawa madickedecka, Wapongti depec-baba ngic gbolicne monic hatacmac fikenale monic mi midec. Aime yanguc fikedaic, depec-baba ngic gbolicne Melikisidek gawec, silicine ingucnehac fikedaic, ailu ye Liwai ngamboine Aronte alingkacni fikeibong ingucne miyac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index