Search form

Hebrews 8:1

Depec-baba ngic yengele damong sugucne bole balu gagac

1Ilec ailu yanguc fagac, depec-baba ngic yengele damong sugucne honocmengte Ngictau ngiye-ngiye, yogolec foleinapec mac ngiye-ngiyeine balu ngiyegac, ye nongileng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index