Search form

Hebrews 8:10

10“Na lobewa dodofic gbolicne Israel aling yengeholec badacte, yogolec silicine yanguc, yefe-yowane ngic-ngigac yengele ngage-ngagewa lolu hibine i kwelenginangbenang kwelengkedacte. Ailu nani Wapongngineng gabe yenge ngic-ngigacfocne gadaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index