Search form

Hebrews 9:10

10Aime bole i nosing misa nolu nga suwe-suwele aibaba fungine fungine i socte bole sugu bacaigaing. Wapongti yefe-yowa i yeleme, yenge i balaibelu gacgubong gaga gbolicne monicte dameng kwesiwec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index