Search form

Hebrews 9:12

12Kristo ye noning ngicne me bulumaka madecinele sac balu mi fewec, miyac. Ye yeicne sacti dameng moniyang sugu ibu balu kweline gbagbacnebenang, iwa fewec. Felu yeicne sacti fulinonggeng bawec, sac yogodi fafa-sanang faginowagac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index