Search form

Hebrews 9:13

13Ngic-ngigac yenge Wapongte dongewa wonongkolec aibong depec-baba ngic yenge noning me bulumaka ngicne yengele sac nga bulumaka ngigacne madec mi baicne dacti lobecebame defe aibong, sac nga defe i balu ngic-ngigac wonongnginengkolec yengele feinginang wikebong kpaluwacebalu gawec. Kpaluwacebame motome ngic-ngigac yenge Wapongte dongewa sockapec gbagbacne ailu gaibong. Ilec ailu yanguc ngagedaing,

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index