Search form

Hebrews 9:14

14Kristo ye gaga-sanangte Tili Asuholec domalu yeicne dondonne ailu gagaine Wapongta loyackewec. Yele sacti bulumaka nga sic sacngineng sasawa ewaligac. Yogodi kwele-ngage-ngagenonggeng suweyackeme homacte aibabanonggeng sowacne miyac aime Wapong gagaineholec kwelec kwecnodabelengte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index