Search form

Hebrews 9:19

19Aime Mosesdi yefe-yowa sasawa ngic-ngigac milu edocebame motome, bulumaka nga noning ngicne sacngineng balu misaholec lalickelu lama kandangngine sasacne hisop hekengkolec balu sacka kpomuluckelu yogodi hibi kpadidiweicne ailu ngic-ngigac sasawa feinginang wikeme kpaluwacebalu gawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index