Search form

Hebrews 9:21

21Aime Moses ye kpoluc-fale feina nga kwelina ailu hasocte depec lolole wiyac fungine fungine ngiyewec, yogo inguchac sacti sotiyeme sasawa lowacebayackewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index