Search form

Hebrews 9:28

28Yogo ingucnehac Kristodi dameng moniyang sugu ngic-ngigac sasawa nongileng bikic baickenogale ailu depecnonggeng aiwec. Ailu lobewa kwesidaicte, iwa bikic baickenale mi kwesidaicte. Dameng iwa ngic-ngigac Kristole wangec gagaing, yengela fikelu bikickacni bacebame wasecne aidaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index