Search form

Hebrews 9:8

8Aime dameng iwa Tili Asudi yanguc edalicnubagac, Kpoluc-falele aibabaine faemewa Kweline Gbagbacnebenang iwa ngic-ngigacti feningte yefeine monic mi fikelu yegengkedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index