Search form

Hebrews 9:9

9Ngic-ngigac yanguctiyac gagaing, yenge yogolec sosocine ingucne aigac. Yenge Wapongte kwele-madic nga bikicte hasocte depec bafelu locaigaing, aime yogodi yengele kwele-ngage-ngagengineng sasawa bucbuchac nalic mi suweyeledaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index