Search form

Hebrews int

Mimi-yegeng yowa

Hibi yago Yuda ngic yengele kwelengkeyelewec. Yuda ngic yengele yowa wacine nga wacngineng esecne yogo Hibru wackeibong. Ngic kwelengkewec, wacine mi ngagegabeleng. Ye Yuda ngic monic Yesule ngagesingkewec.

Dameng iwa Yuda ngic gocne yenge Yesu ngagesingkeibong. Ngagesingkelu doic ngagebong weyebic aiyelelu basowalecebaibong. Basowalelu ngagesilu Yesule gaga i hegilelu yefe-yowa esecne hatac balaibenoga. Inguc ngagesibong ye Yesule fungine kwelengkeyelelu kwelengineng basanangkeyelewec.

Yowa yago hibi nebocina fagac

1:1-3 Kristodi Wapongte yowa miyegengkegac.

1:4-2:18 Kristodi angelo ewaligac.

3:1-4:13 Kristodi Moses nga Yosuwa ewalicepagac.

4:14-7:28 Kristodi depec-baba ngic ewaligac.

8:1-9:28 Kristole dodofic gbolicnedi dodofic esecne ewaligac.

10:1-39 Kristole depecti depec esecne ewaligac.

11:1-12:29 Ngage-ngagesingti sugu bamadicebagac.

13:1-25 Aibaba madicne nga wenac-madic yowa.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index