Search form

Luka 1

Lukadi Yesule siduc Teofilusle kwelengkewec

1-3Teofilus sugucnene, hewacnonggang wiyac noine fikewec, yogo kwelengkegelegabac. Ngic-ngigac yenge funginacniyac ofelu dongenginang aibaba fikewec yogo nganilu yenge siduc madicnele kwelec kwekwe aiibong. Yenge aibaba fikewec yogolec siduc edocnubaibong. Aime homacnedi yogo nganilu molickelu kwelengkeibong. Na yogolec ailu siduc edocnubaibong ailu kwelengkeibong yogo wosaelu funginacnihac fike-ofewec yogo yegena alingkelu kwelengkegelebe nalic ainale ngagesiiba.*4Ga yowa yago wafelu, yowa wedugeleibong, yogolec noine aigac, yogo nalic ngagedamecte.

Angelo monicti Sekariya fikecnowec

5Abiyale bole-alingkacni depec-baba ngic monic gawec, wacine Sekariya. Ye Yudeya himongte ngictau monic Herode, yele damengka gawec.+ Yele ngigacine, wacine Elisabet, ye Aronte fikesawec, iwacni.+ 6Aime ngic-ngigac yogo yeke Wapongte dongewa dondonne benang gaiboc. Ailu Sugucnele mimiloc yowa nga yefe-yowa sasawa balaibelu sowacnenginec mikac gbagbacne gaiboc. 7Ailu yeke hufing, ilec Elisabet ye gboli mikac game yeke gacgu ngic-ngigac dandang aiiboc.

8Aime dameng hewac iwa Sekariya ye Wapongte dongewa bole-alingfocine yengeholec bole baibong, 9yenge aibabanginang balaibelu madi depecte hasoc hoine madicne yogo kwendangkenale wacngineng kwelengke-lolu banganibong, Sekariyale wac fikewec.+ Depecte hasoc yogo kwendangkenoga damengngine kwesime ye Ibu-kuluc kwelina fewec.+ 10Feme ngic-ngigac habutowadi Ibu-kuluc yogolec lobeina Wapong milockelu domaibong.

11Inguc aibong Sugucnele angelo monicti hasoc hole-holele alata iwa Sekariya fikecnolu alata foleinapec iwa domame, 12ye yogo nganilu kwatackelu hangoc sugucne aiwec. 13Inguc aime angelodi yanguc edowec, “Sekariya, ga mi hangocguna! Wapongti mimilocgone biyac ngagegeleyec, ailu ngigacgone Elisabet ye madec monic gobeelu bageledaicte. Aime gboligone ye wacine Yohane wackedamec! 14Madecgonedi gale kwele-madic nga belic-belic aidaicte. Aime ngic-ngigac homacnedi ye fikenale ailu inguchac kwele-madic ngagedaingte. 15Yogo yangucte, yedi Sugucnele dongewa sugucne aidaicte. Ailu waing nga misa sanangne monic mi nodaic. Ye nenggacte gobe kwelina ngiyeemewa Tili Asudi biyac kweleine wakeicnele ailu,* 16Israel ngic-ngigacfocine bocyac mengocebame yenge kwelengineng Sugucne Wapongngineng, yela hefaliyedaingte. 17Ailu madec ye mamac mengocebame kwelengineng hefaliyeme adu-madecfocnginengte angac ngagedaingte, ailu yowa kwekwe ngic yenge ngage-ngage dondonne bafuwayelenale bole badaicte. Ailu yedi Sugucnele dongewa gacgu Elaiyale aibaba nga kucka ingucne bagidaicte.+ Inguc bagacgu ngic-ngigac baefecebame yenge Sugucnele dongewa efeckelu yele ngic-ngigacfocine ailu gadaingte.”*

18Inguc mime Sekariyadi angelo yanguc edowec, “Naneicne ngic-dandangine, nga ngigacne inguchac, ye hifaine biyac bocyac aime gale yowa wenucka ngagebec noine aidaicte?”

19Mime angelodi yanguc miwec, “Na Gabrieldi, Wapongte dongewa domac-aigabac, ailu ye yeuctiyac ga yowa edocgunogale salecnume wele siduc madicne yago edocgugabac.* 20Ngagegic: Yowa migabac yogolec damengngine kwesime wiyac noine fikedaicte. Ga yowane mi ngagesingkegamecte yowagone miyac aime gacgu wiyac migabac yogo, damengngine kwesi fikeme, hadeng yogowahac ga yowagoneholec hatacmac aidamecte.”

21Aime ngic-ngigac-aling yenge Sekariyale wangec domabong ye Ibu-kulucka dameng dalicne benang domame ngageboc aiibong. 22Inguc aibong, ye lobeina walu yowaine mikac aime yowa edocebanale yefe basackeme yenge biyac ngage-motoibong, “O, ye Ibu-kulucka felu yowa gung-didicka ingucne nganigac.” Iwa domalu yowaine monic mi fikeme moledi sugu sosoc aiwec.

23Aime Sekariyale depec-babale bole-dameng motome, ye walu macina hefaliye hikewec. 24Hikeme dameng mi daliweme ngigacine Elisabet ye gobeholec ailu tamacne 5 sangke-sangke galu yanguc ngagewec, 25“Yago Sugucnele aibaba monic, yedi nale ngagesilu dameng yagowahac gamene basawelenale, aibaba yago ainelegac. Ilec ngic-ngigac yenge nale yowa kwekwe hatacmac mi aineledaingte.”

Angelo monicti Maria fikecnowec

26Aime Elisabet ye tamacneine 6 aime, Wapongti angelo monic, wacine Gabriel, ye saleme taon monic, wacine Nasaret, Galili prowins, iwa hikewec. 27Hikelu ngigac-neleweng monic ngickolec mi faicne, wacine Maria, ye fikecnowec. Aime Maria ye ngic monic, wacine Yosefe, yeholec bingecka gaiboc. Aime Yosefe ye Dawidile fikesaweckacni.*28Aime angelodi Mariale yanguc miwec, “Asec, Sugucnedi gaholec gagac, yambunginedi gala fagacte ga kwele-madic ngagedamec!”

29Inguc mime Maria ye yogo ngagelu ngageboc sugucne aiwec, “Angelodi omale inguc edocnugac,” yogolec ngagelu dabiyelu ngage-ngage bole bocyac bawec.

30Ngage-ngage bole badomame, angelodi yanguc edowec, “Maria, Wapongti gale ngageme madickecaigacte mi hangocguna. 31Ailu ngagegic, ga gboli monic gobeelu badamecte. Ga madec yele wacine Yesu wackedamec!* 32Madec yogo ye feicne aidaicte. Ye Wapong Feicnetowanonggeng yele madec, yele wacine inguc wackedaingte. Aime Wapong Sugucnedi ye fungineine Ngictau Dawidile bole ingucneyac lacnome iwa damongkedaicte.* 33Damongkelu yedi Yakobole gbolifocine yengele ngictau ailu damengngine fafa-sanang fadaicte,+ nga mac-himongine damongkelu, miyac-miyacine mikac gaginowagac.”

34Mime Mariadi angelo yanguc edowec, “Ngickolec monic mi facaigabac, nga yogo wenucka fikenelenale migic?”

35Inguc uwacnome miwec, “Tili Asudi gala wame Feicnetowale kucti gale folalac ailu somecgudaicte. Yogolec ailu gboligone gbagbacne benang fikedaicte, yele wacine Wapongte Madec wackedaingte. 36Ngagegic, gale aling moniyang Elisabet, ye ngigac-dandangine ailu sifu ye madec gobeewec. Ye hufing gacaigac mibong, ye gobeholec aime tamacneine 6 biyac aigac. 37Omale Wapongte aibaba yogo kpungke-kpungkeine mikac.”*

38Inguc mime Mariadi miwec, “Ngagegic, na Sugucnele kwelec-adu, ilec yowa migic, yogo nalic fikeneledaic.” Mime, angelo ye hegilelu hefaliye hikewec.

Mariadi Elisabet nganinogale hikewec

39Dameng mi daliweme Maria ye efeckelu taon monic Yuda yengele sifec himongka fawec, iwa biyac hikewec. 40Hikegacgu Sekariyale macka fewec. Felu Elisabet wenac madic micnowec. 41Micnome Elisabet Mariale yowa ngageme, gboli gobeina ngiyewec, idi kwatackelu uc fific aiwec. Aime Tili Asudi Elisabetla wakeme, 42ye sugucnehac aukwelu miwec, “Ngigac hewacnonggang gagic, ga yambungkolec, nga gboli gobegona ngiyegac, ye yambungineholec. 43Nale Sugucnele nenggacinedi nala kwesime aibaba yago fikenelegac, yogo aibaba sugucne. 44Ngagegic, wenac madic yowagone miyengka hedecnedi ngagebe gboliye gobena beliyelu uc fific aigac. 45Ngigac, ga, Sugucnedi yowa edocguwec, yogo noine fikedaicte inguc ngagesingkeing, ngigac ingucne ga kwele-angackolec.”

Maria ye Wapong mitengkewec

46-48Mime Mariadi miwec, “Wapong ga nganicnulu ngageng na kwelec-adugone wawaine benang ailu gaiba. Yogolec ailu ube-kwelenedi Sugucne asec-asec aigelebe,* Asunedi Wapong, asa-babane gale ailu angackeme beliyegac. Ngic-ngigac fikesawec ainowagaing yengi ngagenelelu, ‘ye kwele-angackolec’ inguc minowagaing. 49Sugucne Kuctowa Fileinedi aibaba sugucne benang aineleyec, nga yele wacine gbagbacne benang. 50Fikesaweckacni fikesawec, yele alang bacnocaigaing, yele kwele-sowacti yengele witiwa fagidaicte.* 51Nga yenge yengileng kwele ngage-ngagengineng yogo ngagebong feicne aigac yengela kuc-pasi balu moleine sungkelu bagi-locebame singsang kwecaigaing.* 52Ailu yedi damong ngic bolenginangkocni baicebawec, nga ngic-ngigac wawaine gaibong, yenge bafangebawec.* 53Aime ngic nosingte homalu gagaing, yenge yeicne wiyac madicne yelelu bawakeyelewec, ailu mafatowanginengkolec, yengebac molenginang wiyac monic mi lolu moc salecebame hikeibong.* 54-55Wapong ye ngambononggeng Abrahamtacni fikesawec ai-ofeibong, nga aifenowagaingte yowaine edocebawec, yogo mi ngigeckewec, ye kwelec kwekwefocine Israel yengele kwele-sowac ailu baficebawec.”*

56Milu Maria ye tamacne habackang inguc Elisabetkolec gacgu hatacmac macina hefaliye hikewec.

Yohane fikewec

57Hikeme Elisabet ye gboli fike-fike damengngine bangkaleme madec fikewec. 58Fikeme macfocine nga yeicne alingfocine yengi Sugucnedi kwele-sowac aicnowec yogo ngagelu yeholec momoc beliyeibong.

59Aime hadeng 8 aiyemewa yenge madec yogo soc tofaine helockeningte welelu yele wacine Sekariya, mamacinele wase baningte inguc miibong.*60Inguc mibong nenggacine Elisabetdi kpatalalu miwec, “Miyac, yele wacine Yohane wackenoga.”

61Mime yengi yanguc miibong, “Gale alingfocgone yengelacni wac ingucne monic mi wackeibong fagac.” 62Inguc milu moledi sosoc ailu mamacine uwacnoibong, madec wacine ma wackenoga.

63Uwacnobong Sekariyadi hibi kweleng-kwelengte tafe, yogo moledi sosoc aiyeleme lacnobong yanguc kwelengkewec, “Madec yele wacine Yohane.” Inguc kwelengkeme yenge sasawadi ngageboc aiibong. 64Ailu dameng iwahac Sekariya beluine hefaliyeme ye hatacmac yowa mimi ailu Wapong mimadickelu gawec. 65Game macfocine yenge sasawadi hangocebawec nga ngic-ngigac Yudeya sifec-himongtowawa gaibong, yenge aibaba fikewec, yogolec mingagec ailu gaibong. 66Aime Sugucnele kucti gboliholec gawecte ailu ngic-ngigac yenge siduc yogo ngagelu, yenge yowa yogo ngage-ngagenginang lolu yanguc ngagelu uwayeleibong, “Gboli yogodi gacgu wenuc ainowagac?”

Sekariyadi sinaic yowa miwec

67Aime Tili Asudi gboli mamacine Sekariyale kwelewa wakeme, yedi sinaic yowa yanguc miwec, 68“Sugucne Israel yengele Wapong ye mitengkenang, omale yedi ngic-ngigacfocine nongileng wele fuli bacnubawec.* 69-70Ailu ye esecne benang Wapongte sinaic mimi yengele micka yowa lolu miwec, yogo balaibelu bole-ngicine Dawidi, yele fikesaweckacni asa-baba ngic sanangne fikewec,* 71yedi ngabafocnonggeng gagaing nga ubedi wikecnubacaigaing, yengele molewacni bamoctonubadaicte.* 72-73Aime Wapongti fungnonggeng Abrahamta mimipang sanangne miwec, yogo ngagesilu dodoficnonggeng gbagbacne balaibelu fungfocnonggengte kwele-sowac aiyelecaigac.* 74-75Nonge ngabafocnonggeng yengele molewacni bamoctocnubame, Gaga-damengnonggeng fagacsoc hangoc mikac yele dongewa gbagbacne nga dondonne ailu kwelec kwekwe gadabelengte.* 76Aime nale gboli, gagi molickelu Sugucnele yefe bamadickelu yefe hole-wenengkecte yanguc wacgudaingte, Ga Wapong Feicnetowanonggeng yele sinaic mimi.* 77Ga ngage-ngage yanguc weduyeledamecte, yele ngic-ngigacfocine aibaba bikicnginengkolec hegilelu asa bacebame wasecne aidaingte.* 78Aime Wapongnonggeng, angacine nga kwele-sowac feicne benang ainolecaigac inguc fikedaicte. Aime yele angactowainele kucti wenac ingucne nongilang walu* 79kundung kwelina nga homacte folalacka gagaing, yenge baangolecebame nongileng kwele-mogungte yefewa ganangte fungnonggeng damongkelu yefe yogo edalicnubadaicte.”

80Aime gboli ye socine suguleme kwele-ngage-ngageine sanangkewec, ailu himong kisiwa gacgu Israel ngic-ngigac yengele dongewa fikelu yegengkenale damengnginele wangec gawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index